صفحه اصلی

اعطای تصدیق نامه ها برای کارمندان مالیه بر ارزش افزوده

vat certificate distributionورکشاپ آموزشی تحت عنوان قانون مالیه بر ارزش افزوده در معینیت عواید و گمرکات  به مدت ده روزبرگذار شد. این برنامه در هماهنگی با آمریت انکشاف آموزش و مدیریت پروژه دایر شده بود که در این برنامه سه نفر از بخش سیگتاس و 14 نفر کارمندان آمریت مالیه بر ارزش افزوده شرکت نموده بودند. هنگام اعطای تصدیق نامه برای کارمندان آقای عبدالرحمن مجاهد رییس عمومی عواید گفت : امید است که این برنامه بتواند ظرفیت کاری کارمندان را در بخش مالیه بر ارزش افزوده بلند برده و در راستای جمع آوری مالیات این اداره را کمک نماید. وی افزود که تلاش ما اینست تا در آینده نزدیک ورکشاپ های پیشرفته را در زمینه مالیه بر ارزش افزوده در خارج از کشور دایر نماییم. وی نقش جوانان را در راستای مسلکی سازی اداره مهم خوانده گفت

ادامه: اعطای تصدیق نامه ها برای کارمندان مالیه بر ارزش افزوده

کمپاین و سروی ثبت تشبث های کوچک عنقریب آغاز میگردد

sto induction training15 دلو سال 1392:  وزارت مالیه به ارزیابی کننده گان جدید التقرر که مسئولیت سروی تشبث ها و توضیح مکلفیت های مالیاتی آنها را بعهده دارند، اموزش میدهد.  

محترم گل مقصود ثابت معین عواید و گمرکات وزارت مالیه و محترم عبدالرحمن مجاهد رئیس عمومی عواید امروز از آغاز کمپاین و سروی ثبت تشبث های کوچک درکابل خبر داد.  

ادامه: کمپاین و سروی ثبت تشبث های کوچک عنقریب آغاز میگردد

کارمندان ریاست عواید اسناد فراغت را بدست آوردند

ard staff graduation به تعداد پنجاه و چهار نفر که به مدت سه ماه در بخش محاسبه و تکنالوژی معلوماتی آموزش دیده بودند سند فراغت شانرا بدست اوردند.

به گفته عبدالرحمان مجاهد رییس عمومی عواید باید در راستای ارتقای ظرفیت کارمندان توجه نموده و از آنها در بهبود امور ادرای استفاده بعمل آوریم. وی ارتقای ظرفیت کارمندان را اولین گام  بسوی خود کفایی در بخش انکشاف مسلکی دانست.

در ادامه آقای اناپ مشاور آدم اسمیت گفت که ما همکاری نزدیکی را با بخش معینینت عواید و گمرکات داریم  و

از مسولان خواست تا در راستای انکشاف آموزش همکاری متقابل را با این اداره داشته باشد.

افتتاح بخش ارزیابی سیستم سیګتاس در مالیه دهنده ګان بزرگ

lto-sigtasبخش ارزیابی اطلاعات در اداره مالیه دهنده گان بزرگ توسط گل مقصود ثابت معین عواید و گمرکات افتتاح شد.

به گفته آقای ثابت امروز مهم ترین بخش را در اداره مالیه دهنده گان بزرگ افتتاح نمودیم که در زمینه های سنجش خودکارمالیات و جرایم مالیاتی ، تطبیق تادیات ماهوار در برابر صورت حساب سالانه ، تشخیص اشتتباهات در اظهارنامه و فورمه های مالیاتی فعالیت مینماید.

در ادامه نورالله حبیب آمر انکشافی سیگتاس افزود که هدف از تطبیق بخش ارزیابی سیستم سیگتاس رامنسجم سازی امور در اداره مالیه دهنده گان بزرگ خواند و ابراز امیدواری نمود که این اداره بتواند به کمک آن محاسبه و سنجش را بشکل دقیق انجام داده و دخالت های انسانی را در امور محوله کاهش دهد. 

افتتاح بخش ارزیابی سیستم سیګتاس در مالیه دهنده ګان متوسط

mto sigtasهنگام افتتاح این سیستم آقای عبدالرحمن مجاهد رییس عمومی عواید ضمن مفید خواندن ارزیابی سیستم فوق افزود :        « تلاش ما اینست که تا ربع دوم و سوم سال جاری سایر بخش های سیستم سگتاس را برای اداره مالیه دهنده گان متوسط فعال کنیم.»

وی اضافه نمود که قبلا امور اداره فوق توسط قلم و کاغذ پیش برده میشد که منجر به بروکراسی و ضیاع وقت میگردید و با فعال سازی این سیستم نواقص فوق رفع خواهد شد.

در ادامه آقای سبحان الله فهیمی رییس مالیه دهنده گان متوسط گفت که هدف از تطبیق بخش ارزیابی سیستم سیگتاس منسجم سازی امور در مالیه دهندهگان متوسط میباشد. وی ابراز امیدواری نمود که این اداره بتواند به کمک آن محاسبه و سنجش را بشکل مدرن انجام داده و دخالت های انسانی را در امور محوله کاهش دهد.

ادامه: افتتاح بخش ارزیابی سیستم سیګتاس در مالیه دهنده ګان متوسط

Copyright @ Afghanistan Revenue Department 2012